A megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelem.

Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné az adatkezelőt, az info@kreativ-grafikus.hu email elérhetőségen léphet kapcsolatba velem.
Név: Horváth Renáta ev.
Székhely: 9113 Koroncó, Dózsa György u. 2.
Nyilvántartási szám: 50804627
Adószám: 67817188-1-28
Telefonszám: +36202174407
E-mail: info@kreativ-grafikus.hu

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Horváth Renáta ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Adatokat a számlák kiállításához kérem be, illetve az esetleges szerződéskötésekhez. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

A kezelt személyes adatok köre
Kizárólag számlázás vagy szerződéskötés céljából kérek be adatokat. Pusztán a weboldal meglátogatásával nem kerülnek hozzám a látogatók adatai. A megadott személyes adatokat magánszemélyek esetében nem ellenőrzöm. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Adatok, melyeket bekérek: • egy cég/vállakozó esetén: cégnév, adószám, székhely; külföldre értékesítés esetén: közösségi adószám. • magánszemélyek esetében név és cím kerül rögzítésre. 2018.05.25-től a jogalapok az alábbiak: Szerződés teljesítése Jogos érdek Jogszabályi kötelezettség Ha a kapcsolatfelvétel és/vagy kapcsolattartás email formájában történik, akkor az email cím is rögzítésre kerülhet a számlán és a számlát arra a címre továbbítom elektronikus formában. Ha az ügyfelek telefonon keresnek meg, a telefonszámuk nem kerül elmentésre/tárolásra. Én soha nem kérek el telefonszámot senkitől.

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
A számlákat legalább 5 évig megőrzöm, így az ezzel az adatok is legalább 5 évig megőrzésre kerülnek, melyek a számlán megjelentek.

Az adatok fizikai tárolási helyei
Az adatok tárolása a kiállított számlákon törtnénik meg. A számlák a Számlázz.hu rendszerében érhetőek el, illetve nyomtatott és digitális formában is tárolásra kerülnek a székhelyemen. A számítógépemet vírusírtóval védem az illetéktelen behatolások ellen. A számlázáshoz szükséges adatokat Ön bocsátja rendelkezésemre elektronikus úton, email formájában átküldve. Az e-mailek törlésre kerülnek a fiókómból a projekt lezárását követő egy hónapon belül. Minden tőlem elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszem az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megteszek, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozom.

Cookie-k (Sütik)
Weboldalamon nem használok sütiket. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre A személyes adatokat a fent említett célokon kívül másra nem használom fel, harmadik személynek nem adom tovább marketing célokra.

Akik kapcsolatba kerülhetnek a személyes adatokkal:
Online számlázó üzemeltetője Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) Székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető Cégjegyzékszám:01-09-303201 Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint CégbíróságAdószám:13421739-2-41 e-mail:info@szamlazz.hu Hozzáférés oka, feladata: A szamlazz.hu weblapon keresztül elektronikus számla kiállítása, annak elektronikus levélben, illetőleg kérés esetén postai úton történő megküldése. Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Helyesbítés Amennyiben Ön vagy a vállalkozó észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a vállalkozó saját intézkedése folytán a vállalkozó a hiányos/hibás adatokat pontosítja. Törlés A kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén nem tudom az Ön adatait törölni. Az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törlöm. Szinén törlöm az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli. Tájékoztatás A tájékoztatásra irányuló feladataimat az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesítem. Tájékoztatás kérése az alábbi módon lehetséges: Elektronikus levél formájában egy elektronikus levelezési címére írt levéllel: Email: info@kreativ-grafikus.hu Hozzájárulás visszavonása Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonását az alábbiak szerint teheti meg: Elektronikus levél formájában egy elektronikus levelezési címére írt levéllel: Email: info@kreativ-grafikus.hu Adathordozás Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Tiltakozás Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor tudok tájékoztatást adni. Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Horváth Renáta ev. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.